Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

February 19 2017

Śmiejmy się i uśmiechajmy jak najczęściej, ponieważ uśmiech to najpotężniejsza broń kobiety, którą każdego oczaruje, rozbroi i udobrucha. 
— "Sztuka kochania" Michalina Wisłocka
Reposted byelusiveamkejtdouxsouvenirsover-landorchardmykingdom

June 14 2015

Reposted frombluuu bluuu viaola-la ola-la

June 13 2015

Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viapimpmyheart pimpmyheart

June 03 2015

7842 2df9 390
Reposted fromsouxie souxie viasavor savor
2740 0a1b 390

verycoolpics:

Very cool looking Field of Wheat next to Lavender 

Reposted fromkittywearsribbons kittywearsribbons viaoll oll
4750 457d 390
Reposted fromtwice twice viaMaR2-D2 MaR2-D2
Przytulanie to złoty środek na wszystkie sytuacje. Jeśli o czymś zapomni - przytul ją, jeśli powie dowcip, który wszyscy znają – przytul ją, jeśli sprawi Ci jakąś przykrość – przytul ją. Jeśli Ty sprawisz jej jakąś przykrość – przytul ją. Jeśli będzie smutna – przytul ją.
— Michał Piekara
Reposted frompesy pesy viasavor savor
1099 bf7d 390
Reposted fromirmelin irmelin viaraindrops raindrops
5543 7f10 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaraindrops raindrops
Nie pozwól nikomu by gasił Twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy.
— znalezione

April 24 2015

Jest taki okres, kiedy kobieta musi być piękna, żeby ktoś ją pokochał, a potem przychodzi czas, że ktoś musi ją kochać, żeby była piękna.
— Françoise Sagan
Reposted fromdreamadream dreamadream viasavor savor
2162 e73b 390
Reposted fromrol rol viasavor savor
Reposted fromoll oll via13-days 13-days
1372 84f8 390
Reposted fromrol rol vialatusek latusek
7492 ec6e 390
Reposted fromtwice twice vialatusek latusek

April 20 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl